logo ÈHMÚ
Èeský hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický server Èeského hydrometeorologického ústavu

Základní èinnosti úseku:

- zøizování a provozování sítì stanic pro pozorování a mìøení mno¾ství a jakosti povrchových a podzemních vod
- sbìr a archivace napozorovaných údajù, budování a provoz informaèního systému hydrologie
- zpracování namìøených údajù a jejich èasové a prostorové zhodnocení
- analýza hydrologických charakteristik a stanovení návrhových velièin
- zabezpeèení hydrologické pøedpovìdní a povodòové slu¾by, vydávání aktuálních hydrologických pøedpovìdí a informací
- zpracování regionálních hydrologických studií
- publikace vybraných informací a údajù
- rozvoj a uplatnìní hydrologické pøístrojové techniky ve v¹ech oborech hydrologické èinnosti
- metodické øízení oddìlení hydrologie poboèek a øe¹ení vývojových úkolù
- plnìní mezinárodních závazkù


918-968-7806

Výstrahy

Pøedpovìdi

Hlásné profily

440-857-0505

Povrchové vody
Podzemní vody

Roèenky

Bilance

Povodnì
Ceny A.R.H.
(920) 218-7625
507-885-8832

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické pøedpovìdi | Hlásné profily
Prezentace hydrologických a klimatologických dat

Vyhodnocení povodní v èervnu 2013
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické roèenky

812-810-1649
514-384-5912
Projekty na vyhodnocení významných povodní
 courap

Oddìlení úseku hydrologie
Seznam mìøících stanic povrchových vod
Seznam mìrných objektù podzemních vod - prameny
Seznam mìrných objektù podzemních vod - primární vrty
Seznam mìrných objektù podzemních vod - sekundární vrty
stern ladder | Numerický model Aladin | 435-587-7706
Informaèní systém Voda Èeské republiky

Èeský národní výbor pro hydrologii
ÈHMÚ


Stránka zøízena 8.3.2000, aktualizována 11.04.2018
Pøipomínky: rybak [zavináè] chmi.cz

© Copyright Èeský hydrometeorologický ústav Praha
P
odmínky u¾ití

RNDr. Jan DAÒHELKA, Ph.D., námìstek pro hydrologii
danhelka [zavináè] chmi.cz